Aromatizer Gel 226gr Ocean

2.95KM

Na zalihi

SKU: 1157720 Kategorija:

Opis

Aromatične perle sa mirisom okeana. Uputstvo za upotrebu: Skinite poklopac u boji, skinite aluminijsku foliju i nakon toga vratite poklopac. Kada se perle smanje ili nestanu, zamjenite sa novima. Nemojte proizvod stavljati na temperaturu ispod 5°C da ne zaledi. Obavještenja o opasnosti: Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Obavještenje o mjerama predostrožnosti: Čuvati van dohvata djece. Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi. Izbjegavati ispuštanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže – u skladu sa nacionalnim propisima. Dodatna obavještenja o opasnosti: Sadrži: 2-(4-tert-butilbenzin)propionalaldehid, 4-tert- butilcikloheksil acetat, a-heksilcinamaldehid. Koristiti samo u predviđene svrhe. Držite dalje od odjeće ili površina koje se mogu zaprljati. Astmatičari, ili osobe sa drugim respiratornim tegobama bi trebali izbjegavati ovaj proizvod. Odezbjediti odgovarajuću ventilaciju. Sastav: voda, natrijum poliakrilat, emulgatore, etanol, aroma. Masa: 226gr.